คริสตจักรหลักชัยชีวิต

ที่อยู่

ซอย อมรชัย บี 6
Samae Dam, 10150

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

หอพักหญิงมธุรส
ร . ร อนุบาลชัยนาท
หจ . ต้นกร่าง ก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ถนน ชัยณรงค์
Chai Nat Kindergarten

รีวิว

Hui Gmajorตวงรัตน์ เมฆยิ้ม 2017-2-13
เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม เหล่าอนุชนหลักชัยที่กำลัวจะเติบโตเป็นหนุ่มสาวในอนาคต จะใช้ของประทานที่มี ขับกล่อมจิตวิญญาณของทุกคนเพื่อนมัสการพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระองค์แน่นอน เอเมน!

Bas Naka-yoshi 2017-2-12
ดีต่อใจ

2017-2-11
ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า

2017-2-11
อบรมรวีวาระศึกษา

เปโตร อัครทูต สาวกแท้ 2017-2-7
และเมื่อมีผู้เชื่อที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีที่เขากลับใจแล้ว สามารถบางคนก็จะไปวางมืออธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้ฤทธานุภาพแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมอยู่เหนือชีวิตของผู้นั้น.(กิจการ8:14-17)"เมื่อพวกอัคราทูต ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ยินว่าชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา ครั้งเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยว่าพระวิญญาณยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด..เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์" อาเมน