ภาควิชาจุลชีววิทยา Microbiology

ที่อยู่

อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330

เวลาทำการ

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/ห้องทดลองของวิทยาลัย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
R 655 | CVC
หอพระ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
งานวัดผลประเมินผล
งานวัดผลทางการศึกษา