ห้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน อปร

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว 101
Bualuang Securities (บลจ . หลักทรัพย์บัวหลวง)